top
 1. Niżej określone WARUNKI NAJMU SAMOCHODU określają sposób oddania pojazdu do użytku.
 2. NAJEMCA musi przedstawić dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Wymagane jest prawo jazdy ważne na terenie Polski i posiadanie przez NAJEMCĘ co najmniej rok. W niektórych przypadkach wymagany będzie trzeci dokument tożsamości.
 3. NAJEMCA oświadcza że:
  • dane przedstawione przez niego są zgodne z prawdą,
  • posiada niezbędne uprawnienia do kierowania samochodem,
  • nie toczy się przeciw niemu postępowanie administracyjne, które może doprowadzić do pozbawienia go prawa jazdy
 4. NAJEMCĄ pojazdu może być osoba, która ukończyła 21 lat.
 5. PŁATNOŚĆ: gotówką lub kartą płatniczą,
  • zapłata w całości z góry za okres wynajmu zawarty w umowie,
  • ceny podane są w PLN brutto,
  • WYNAJMUJĄCY pobiera kaucję w wysokości 700 PLN gotówką lub w formie zastawu bankowego z karty kredytowej, do rozliczenia najpóźniej w drugim dniu roboczym po zdaniu samochodu,
  • WYNAJMUJĄCY pobiera 30 PLN za wydanie i zwrot samochodu po godzinie 18:00 lub w dni wolne od pracy,
  • WYNAJMUJĄCY pobiera 70 PLN za wydanie i zwrot samochodu w nocy (22:00 - 7:00) oraz w dni świąteczne,
  • WYNAJMUJĄCY pobiera 30 PLN za podstawienie i odbiór samochodu w granicach miasta,
  • WYNAJMUJĄCY pobiera 4 PLN za każdy kilometr w przypadku dostarczenia pojazdu do klienta poza miasto siedziby,
  • w szczególnych przypadkach strony mogą ustalić inne zasady i terminy płatności,
  • wynajmowany pojazd posiada pełny zbiornik paliwa. Najemca sam pokrywa koszt zużytego paliwa. W wypadku zwrotu pojazdu z niepełnym zbiornikiem NAJEMCA zobowiązany jest uzupełnić paliwo bądź pokryć jego koszty
 6. UBEZPIECZENIE: Wszystkie pojazdy posiadają pełne ubezpieczenie AC, OC, NW ważne na terenie Polski.
 7. WYJAZD POZA GRANICĘ RP: Każdy wyjazd pojazdu za granicę wymaga pisemnej zgody WYNAJMUJĄCEGO.
 8. WYDANIE/ZWROT POJAZDU: Wydanie i zwrot pojazdu następuje w bazie pojazdów przy ul. Jagiellońskiej w Szczecinie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu, lub uzgodnieniu miejsca zwrotu, minimum godzinę wcześniej, w stanie czystym i nie pogorszonym wraz z dokumentami oraz stanem paliwa w dniu wydania.
 9. CZAS TRWANA UMOWY: - umowa zostaje zawarta na czas określony, który może być przedłużony za zgodą WYNAJMUJĄCEGO o ile NAJEMCA wniesie o przedłużenie umowy najpóźniej w przedostatnim dniu jej trwania, - przekroczenie czasu wynajmu ponad 2 godziny powoduje obciążenie Najemcy opłatą za kolejny dzień.
 10. NAJEMCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ:
  • nie pozostawiać dokumentów w samochodzie, a w szczególności związanych z samochodem wynajętym kierować pojazdem osobiście,
  • w przypadku awarii powiadomić niezwłocznie WYNAJMUJĄCEGO,
  • w trakcie użytkowania dbać o stan techniczny , dokonywać obsługi codziennej i w razie potrzeby wymieniać płyny, olej, ciśnienie w kołach,
  • w przypadku zniszczenia lub kradzieży i odmowy pokrycia tej szkody przez ubezpieczyciela w ramach polisy zapłacić w terminie 21 dni od dnia wezwania przez WYNAJMUJĄCEGO, stosownego odszkodowania.
  • w przypadku kiedy pojazd ulegnie uszkodzeniu niezwłocznie powiadomić policję w celu sporządzenia protokołu okoliczności zdarzenia,
  • przestrzegać bezwzględnie zakazu palenia tytoniu i spożywania posiłków w wynajętym pojeździe,
  • w przypadku kradzieży wynajętego samochodu wraz z dokumentami i kluczykami pokryć koszty jego utraty w całości,
  • w przypadku dłuższego parkowania (całonocnego) pojazd wynajęty pozostawiać na parkingach strzeżonych.
 11. WYNAJMUJĄCY nie odpowiada za naruszenie przepisów o ruchu drogowym przez Najemcę.
 12. Opłatę za postój w strefie płatnego parkowania na terenie całego kraju ponosi NAJEMCA.
 13. Kaucja przy najmie samochodu, w przypadku powstania szkody pojazdu, zostanie zatrzymana do czasu likwidacji szkody w całości.
 14. WYNAJMUJĄCY może odmówić wypożyczenia pojazdu bez podania przyczyny.
 15. Nieoddanie samochodu w wyznaczonym terminie zostanie uznane jako przywłaszczenie i automatycznie zostanie zgłoszone odpowiednim organom, powodując skutki prawne.
 16. Nie zastosowanie się do w/w regulaminu powoduje natychmiastowe zerwanie umowy.
 17. Wyrażam zgodę na przetwarzanie, kserowania moich danych osobowych.
 18. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie obowiązuje kodeks CYWILNY.

projekt i wykonanie: Marcin Wieliński

rentacarsilver.pl - wypożyczalnia samochodów
SILVER Andrzej Jach ul. Jagiellońska 50/57, Szczecin